logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Rada Miasta Bydgoszczy przyjęła „Program Działań na Rzecz Równego Traktowania dla Miasta Bydgoszczy na lata 2023-2028”W  dniu 25.10.2023 r. Rada Miasta Bydgoszczy podjęła uchwałę, w której przyjęła do realizacji  „Program Działań na Rzecz Równego Traktowania dla Miasta Bydgoszczy na lata 2023-2028”.

Program stanowi określenie celu głównego, celów operacyjnych, kierunków oraz działań zmierzających do prowadzenia skutecznej i efektywnej polityki społecznej Miasta Bydgoszczy dotyczącej równego traktowania, praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji oraz wytycznych i rekomendacji w zakresie jej realizacji.

Program został zaplanowany jako wdrożeniowy w dokumencie „Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju”. Realizacja programu jest zgodna z celem operacyjnym II.2.2. realizowanej strategii rozwoju:  
„Otwartość społeczności bydgoskiej na osoby z różnych kręgów kulturowych i społecznych”.

 Z dokumentem można zapoznać się na stronie:

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/991825/Uchwala-LXXII_1508_23