logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO.Obowiązek informacyjny (Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. e, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz.
  2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych,ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art 5a. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019, poz. 506 z późn.zm.).
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prac nad aktualizacjąi monitorowaniem strategii rozwoju Bydgoszczy.
  5. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionymna podstawie przepisów prawa.
  6. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
  7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z konieczności aktualizacji i monitorowania strategii rozwoju Bydgoszczy przez Wydział Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy.
  8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do

          a.    Dostępu do swoich danych osobowych.
          b.    Poprawiania swoich danych osobowych.
          c.    Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
          d.    Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania
                 w przypadku:
                 i.    zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
                 ii.   potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich  
                        przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony
                        roszczeń,
                 iii.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
          e.    Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.