logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030
Aktualizacja strategii przebiegała w oparciu o model partycypacyjny – na każdym etapie prac w proces aktualizacji włączeni byli mieszkańcy. Zgodnie z założeniem cały proces łączył zaangażowanie przedstawicieli Urzędu Miasta oraz środowisk lokalnych i różnych interesariuszy.
Grafika przedstawiająca postęp prac nad przygotowaniem Strategii rozwoju Bydgoszczy Raport z konferencji Decydujmy razem. Bydgoszcz 2030 – strategia 2.0 wraz z odniesieniem do zgłoszonych w tracie dyskusji uwag i wniosków Raport z badania opinii mieszkańców Bydgoszczy Wyniki prac nad wizją Bydgoszczy Czynniki rozwojowe Bydgoszczy Propozycja celów w ramach obszarów smart city z uwagami Zespołów Roboczych Raport z konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Strategii Rozwoju Bydgoszczy Aktualizacja strategii rozwoju Bydgoszczy - prezentacja z sesji Rady Miasta z dnia 30 stycznia 2019 Projekt dokumentu - "Bydgoszczy 2030. Strategia Rozwoju" Raport z konsultacji społecznych projektu dokumentu "Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju" Uchwała nr XXIV/603/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia dokumentu "Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju" BYDGOSZCZ 2030. STRATEGIA ROZWOJU Zarządzenie nr 450/2020 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie wdrażania i monitorowania dokumentu pn. "Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju".