logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Nowe programy wdrożeniowe strategii rozwoju BydgoszczyW 2020 roku, po uchwaleniu dokumentu strategii rozwoju, uchwałami Rady Miasta Bydgoszczy, zostały przyjęte programy operacyjne dotyczące wybranych obszarów funkcjonowania miasta, będące jednocześnie dokumentami wdrażającymi zapisy strategii.

Były to:

 1. Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2021-2024
  Dokument do pobrania
 2. Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku
  Dokument do pobrania
 3. Programy Polityki Zdrowotnej na 2021 rok (Wcześniak w domu, Program szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Bydgoszczy na lata 2021-2030, Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim).
  Dokument do pobrania
 4. Program przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy do 2030 r. 
  Dokument do pobrania


Przyjęto także inne programy, niewyszczególnione bezpośrednio w strategii, ale istotnie wspierające jej wdrożenie. Były to:

 1. Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021
  Dokument do pobrania
 2. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
  Dokument do pobrania

Ponadto uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, „Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska”
Dokument do pobrania